วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมไวยาวัจกรวัดเนินดินแดงและดูแนวเขตวิสุงคามสีมา

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูกันตรัตนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ (ธ) เป็นประธานในการประชุมไวยาวัจกรวัดเนินดินแดงและดูแนวเขตวิสุงคามสีมาวัดเนินดินแดง โดยมีพระปลัดฐิติคุณ ฐิติคุโณ เจ้าอาวาสวัดเนินดินแดง พร้อมด้วยนางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี นางสาวกุฎา รุ่งรส นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายภูวศิษฐ์ หวลสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และคณะกรรมการวัดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกรของวัดและให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีของวัด การเก็บรักษาบัญชีเงินฝากของวัดให้ถูกต้อง ตามกฎกระทรวง การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด ณ วัดเนินดินแดง (ธ) ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,561