๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง ลงตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง และพระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯในส่วนหนกลาง พร้อมคณะ ลงตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบล ให้การต้อนรับ

พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการในสังกัด นายอำเภอแก่งหางแมว สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ให้การต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,550