บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 

นางสาวบุบผา หิมพานต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

 

นางสาวกุฎา รุ่งรส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางชยณัฐฏ์ โพธิชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางฉัณทนา ประกอบกิจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวกรรณิการ์ วิเศษประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพัณนิดา วงคะเลียด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภูวศิษฐ์ หวลสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางกนกกาญจน์  ซองาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาววชิรษาณ์ เชียงทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบุณยวีย์ ทองประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,984