บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 

นางปิยกุล บัวสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 
นางสาวสวาท  แซ่ตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นางสาวกุฎา รุ่งรส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางชยณัฐฏ์ โพธิชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางฉัณทนา ประกอบกิจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวกรรณิการ์ วิเศษประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพัณนิดา วงคะเลียด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภูวศิษฐ์ หวลสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาววชิรษาณ์ เชียงทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวบุณยวีย์ ทองประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,569