วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมหารือ แก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีแนวเขตที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดทับไทร เพื่อทำการรังวัดสอบเขตที่ดินของ วัดทับไทร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลสนามไชย และส่วนท้องถิ่น เพื่อสำรวจอุโบสถเก่าของวัดท่าแคลงที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ วัดทันตคีรีวัน สวดถอนติจีวราวิปปวาส วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการอภิปราย "การจัดการปกครองแบบร่วมคิดร่วมทำกับปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน" การศึกษาดูงานของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๙

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,948