วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดโครงการ "พุทธธรรม นำวิถีประชา สู่การพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน" วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ เพื่อขับเคลื่อนกิจการงานคณะสงฆ์ ทั้ง ๒ นิกาย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร่วมพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และในวาระมงคลสมัยเจริญอายุ ๕๙ ปี พระราชธรรมเมธี ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร่วมพิธีอัญเชิญยอดฉัตร ขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดอุโบสถวัดบ้านขอม (เวชทรัพย์) วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร่วมงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 246,866