วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี แทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี แทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ และโครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,235