วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ (จังหวัดจันทบุรี)

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ (จังหวัดจันทบุรี) ถวายแด่ พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) และพระครูประดิษฐ์ศาสนการ เจ้าคณะตำบลพลวง เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางชยณัฏฐ์ โพธิชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวกรรณิการ์ วิเศษประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายภูวศิษฐ์ หวลสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกในงานดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,244