วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางชยณัฏฐ์ โพธิชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกรรณิการ์ วิเศษประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,174