วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิจจา  นวลสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  ร่วมในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ และพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้มีการสืบทอดต่อกันไป และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานรื่นเริงตามประเพณี ตลอดจนได้บำเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนา และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส ตามแบบแผนประเพณีไทยโบราณที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 เมษายน 2016 เวลา 04:08)