ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 

 

นายธีระ อานามวงศ์
๒๐ ก.พ. ๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๒
นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
๓๐ ก.ค. ๕๓ - ๒๒ ส.ค. ๕๔

นายชูเกียรติ ชมแก้ว
๒๓ ส.ค. ๕๔ - ๔ ต.ค. ๕๕
นางนัทธมน จินดาโชติ
๕ ต.ค. ๕๕ - ๒๔ ต.ค. ๕๖

นายธวัฒน์  แท่นทอง
๒๕ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ พ.ย. ๕๗
นายกิจจา  นวลสุวรรณ์
๑๑ พ.ย. ๕๗ - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 05:17)