นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

1 ต.ค.2558 - ปัจจุบันประวัติการศึกษาปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 3ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การดูงานและการฝึกอบรมพ.ศ.2536 หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 34พ.ศ.2540 หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37พ.ศ.2551 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13พ.ศ.2552 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52ประวัติการรับราชการ2522-2524 ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี2524 ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู2525-2528 ปลัดอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี2528-2530 ปลัดอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช2530-2537 ปลัดอำเภอท่าใหม่ ,อำเภอมะขาม ,อำเภอสอยดาว และอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี2538 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา2538-2541 นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล2541-2543 นายอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด2543 นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา2543-2547 นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2547-2549 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง2549-2550 ปลัดจังหวัดปทุมธานี2550-2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร2551-2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา2555-2556 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี2 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 

 

 ***************************************

 

   
   

 

นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

28 ต.ค.2556 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42หลักสูตรนักการปกครองระดับสูง รุ่นที่ 45ประวัติการปฏิบัติงานพ.ศ.2525 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3)อ.โซ่พิสัย จ.หนองคายพ.ศ.2528 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4)อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีพ.ศ.2530 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4)อ.ขลุง จ.จันทบุรีพ.ศ.2531 ผู้ช่วยจ่าจังหวัดจันทบุรี (จพง.ปค.4) จ.จันทบุรีพ.ศ.2537ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายท้องถิ่น จ.จันทบุรีพ.ศ.2544 จ่าจังหวัด (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครอง จ.จันทบุรีพ.ศ. 2544 นายอำเภอแหลมสิงห์ (จพง.ปค.7) จ.จันทบุรีพ.ศ. 2547 นายอำเภอเมืองจันทบุรี (จพง.ปค.8) จ.จันทบุรีพ.ศ. 2549 นายอำเภอเขาสมิง (จพง.ปค.8) จ.ตราดพ.ศ. 2550 นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ (จพง.ปค.8) จ.จันทบุรีพ.ศ. 2551 นายอำเภอมะขาม (จพง.ปค.8) จ.จันทบุรีพ.ศ. 2554 นายอำเภอเมืองตราด (ผู้อำนวยการระดับสูง) จ.ตราดพ.ศ. 2554 นายอำเภอเมืองจันทบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)จ.จันทบุรีพ.ศ. 2555 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (ผู้อำนวยการระดับสูง)28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 *************************************** 
   
   

 

นายยงยุทธ  สิงห์ธวัช 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

14 มี.ค. 59 - ปัจจุบัน

 *************************************************  

                                        

                

 

 

 

 

 

 

 

         

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 03:47)